O niektórych funkcjach systemu IMI

Michał Badowski24 lipca 2017Komentarze (0)

Od 2008 roku funkcjonuje System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) – specjalne narzędzie informatyczne wypracowane przez Komisję Europejską w porozumieniu z urzędami krajowymi, które w założeniu ma usprawnić wzajemnej współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich w procesie realizacji dyrektyw rynku wewnętrznego UE.

Początkowo system ten był wykorzystywany w celu gromadzenia i przetwarzania różnego rodzaju informacji związanych z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Obecnie system składa się obecnie z 9 modułów obejmujących poszczególne grupy zagadnień. Oprócz kwestii związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych, system pozwala wymieniać informacje związane np. z e-handlem, delegowaniem pracowników. Ponadto ma także zastosowanie w zakresie realizacji praw pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej poza państwem, w którym posiadają ubezpieczenie zdrowotne, a następnie ubiegających się w swoim państwie o zwrot kosztów takiego leczenia.

IMI pozwala w szczególności na sprawdzenie, czy lekarz, który w innym kraju udzielał danego świadczenia, był do tego uprawniony. Wg danych podanych przez NFZ w przypadku świadczeń udzielanych w Polsce najwięcej zapytań tego rodzaju dociera ze Szwecji.

Od stycznia 2016 roku system IMI obsługuje kolejny moduł mający związek z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Chodzi tu mianowicie o system ostrzegania, polegający na tym, że wyznaczone instytucje danego państwa ( u nas: Naczelna Izba Lekarska jako swoisty pośrednik oraz okręgowe izby lekarskie jako końcowi odbiorcy) zobowiązane zostały do zgłaszania za pośrednictwem systemu właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich danych o pracownikach ochrony zdrowia, którym organ publiczny lub sąd zakazał wykonywania zawodu lub ograniczył jego zakres (czasowo lub na stałe). System ostrzegawczy obejmuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów – co ważne również tych, którzy nie zamierzają korzystać z uprawnień wynikających z dyrektywy, wystarczy, że są chociażby teoretycznie objęci jej zakresem.

Ostrzeżenia wpływające do systemu IMI obejmują zarówno sankcje o charakterze typowo dyscyplinarnym, jak również decyzje podejmowane po stwierdzeniu nieodpowiedniego przygotowania zawodowego czy niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia lekarza, a także o charakterze administracyjnym (wydawane np. z powodu zaległości finansowych).

W świetle art. 52 ust. 2a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 roku poz. 522 tekst jednolity) okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem systemu IMI.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 1 przywołanej ustawy Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:

1) rada lekarska podjęła uchwałę o:

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,
2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:

a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,
3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu.

Reasumując, system IMI jest źródłem informacji o określonych zdarzeniach dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów, którzy korzystając z unijnej swobody przepływu osób pracują za granicą, a jego celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów.

Wdrożenie tego narzędzia powoduje, że absolutnie nie można bagatelizować żadnego postępowania dyscyplinarnego w kraju, gdyż negatywne konsekwencje zdarzeń medycznych rozstrzygniętych na niekorzyść lekarza przenosić się będą na zasadzie swoistej stygmatyzacji na inne kraje Unii Europejskiej, w których lekarz mógłby podjąć działalność zawodową.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem obronalekarzawprocesie@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: