sierpień 2017

Lekarz anestezjolog został uznany za winnego tego, że mając szczególny obowiązek opieki nad pacjentką podczas przeprowadzania planowanego zabiegu wycięcia obu płatów tarczycy, prowadzonego w Centrum Medycznym, kontynuował znieczulenie pokrzywdzonej po dwóch nieudanych próbach wprowadzenia rurki intubacyjnej do tchawicy, wbrew bezwzględnemu obowiązkowi przerwania zabiegu, przez zastosowanie nieprzeznaczonej do utrzymania drożności dróg oddechowych i kategorycznie przeciwwskazanej w operacjach […]

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza wydanie orzeczenia o stanie zdrowia określonej osoby jest możliwe dopiero po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Z unormowaniem tym wyraźnie koresponduje art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie […]

W art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawodawca przyznał pacjentowi (świadczeniobiorcy) prawo do wyboru szpitala, w którym będzie miało miejsce jego leczenie. Wybór ten ograniczony jest do świadczeniodawców mających zawartą umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto zakres świadczeń zawężony jest do będących przedmiotem umowy tzw. świadczeń […]

Bezsprzecznie opieka na oddziale intensywnej terapii co do zasady będzie lepsza w zakresie zapewnienia stałej obserwacji pacjenta niż na zwykłym oddziale. W praktyce możliwości szpitali (zwłaszcza powiatowych) są ograniczone, dość często zdarza się, że brakuje miejsc na OIT, przez co pacjent umieszczony zostaje na zwykłym oddziale wewnętrznym. Nie sposób bowiem tak zorganizować funkcjonowanie szpitala, aby […]

 Jeden z poprzednich wpisów traktował o obowiązku informowania pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego. Tak naprawdę prawo pacjenta do informacji (i skorelowany z nim obowiązek lekarza udzielania tychże informacji) jest jednym z podstawowych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Niezależnie […]