lipiec 2017

Od 2008 roku funkcjonuje System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) – specjalne narzędzie informatyczne wypracowane przez Komisję Europejską w porozumieniu z urzędami krajowymi, które w założeniu ma usprawnić wzajemnej współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich w procesie realizacji dyrektyw rynku wewnętrznego UE. Początkowo system ten był wykorzystywany w celu gromadzenia i przetwarzania różnego rodzaju informacji […]

O znaczeniu etyki zawodowej

Michał Badowski16 lipca 2017Komentarze (1)

Specyfiką wykonywania zawodu lekarza jest konieczność przestrzegania dwóch systemów norm – zarówno nakazów i zakazów o charakterze prawnym, jak również tych wynikających z etyki zawodowej. Etykę zawodową można określić jako pewną doktrynę moralną, dokonującą systematyzacji ocen i norm moralnych związanych z wykonywaniem określonego zawodu. Przyjmuje się, że reguły i zasady etyki zawodowej powinny mieć na celu nie tylko […]

Jak wiadomo jednym z podstawowych obowiązków osoby wykonującej zawód lekarza jest znajomość i stosowanie aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania. Z samego określenia „aktualna” wynika, że wiedza medyczna podlega rozwojowi. Wskazaniom tym nie odpowiada zatem zastosowanie przestarzałej terapii wyłącznie z braku wiadomości o tym, że została powszechnie uznana za szkodliwą lub zastąpiona dużo skuteczniejszą. Do […]

   W praktyce lekarskiej trudności nastręcza określenie granic obowiązku udzielania pacjentowi informacji, o którym mowa w art. 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej: Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.  Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów […]

Współcześnie przyjmuje się następujące domeny szkodliwości poruszonego w ostatnim wpisie zjawiska przediagnozowania. 1. Efekt psychologiczny. Dłuższy pobyt pacjenta w szpitalu niż uzasadnione jest to rzeczywistym stanem jego zdrowia, po wykluczeniu chirurgicznych i innych powikłań, skutkować może wystąpieniem niesłusznego przekonania o ciężkości doznanego obrażenia i wpłynąć na jego postawę poprzez wyzwolenie zachowań hipochondrycznych. 2. Efekt fizyczny […]